สินเชื่อประชาชนสุขใจ “ออมสิน” ให้กู้ไปลงทุนค้าขาย 200,000

“สินเชื่อประชาชนสุขใจ” เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงาน อิสระ หรือ ค้าขาย ให้กู้ได้ ตามความสามารถ ของท่าน ในการชำระใช้หนี้คืน กู้ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวม จำนวน เงินกู้ คงเหลือ ตามสัญญาเดิม ของ สินเชื่อ โครงการ ธนาคาร ประชาชน ทุกประเภท กับจำนวนเงิน ที่ขอกู้ในครั้งนี้ ในวันที่ทำ นิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาท/ราย สนใจไปดูรายละเอียดกันอัตราดอกเบี้ย
สินเชื่อประชาชน สุขใจ อัตราดอกเบี้ย กรณีที่ท่าน ผิดนัด ไม่ชำระหนี้ หรือ ชำระหนี้ไม่ทัน ให้เป็นไปตาม ประกาศกำหนดคุณสมบัติ ผู้กู้ยืมเงิน

– เป็นผู้ ประกอบการ รายย่อย, ค้าขาย กับบริการ และ ผลิต สินค้า อุปโภค บริโภค เพื่อจำหน่าย

– เป็นผู้มี รายได้ ประจำ, ข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน

– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจ จะประกอบอาชีพ อิสระรายย่อย

– เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย และ เมื่อรวม อายุผู้กู้ กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ อายุต้องไม่เกิน 60 ปี– กรณี ที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครอง จัดทำหนังสือ ให้ความยินยอม

– มีที่อยู่อาศัย หรือ ที่ทำงาน ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ง่าย

– ต้องไม่เป็น ลูกจ้าง พนักงาน ของธนาคาร ออมสิน

– ต้องไม่เป็น ผู้กู้สินเชื่อ พัฒนาองค์กรชุมชน

การชำระคืนเงินกู้

เงินกู้ระยะสั้น :

ให้มีการทบทวน วงเงินทุกปี

เงินกู้ระยะยาว :

– วงเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
– วงเงิน 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 5 ปี
– วงเงิน 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 8 ปี

คุณสมบัติ ผู้กู้ยืมเงิน

– เป็นผู้ ประกอบการ รายย่อย, ค้าขาย กับบริการ และ ผลิต สินค้า อุปโภค บริโภค เพื่อจำหน่าย

– เป็นผู้มี รายได้ ประจำ, ข้าราชการ, ทหาร, ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน

– เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจ จะประกอบอาชีพ อิสระรายย่อย– เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย และ เมื่อรวม อายุผู้กู้ กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ อายุต้องไม่เกิน 60 ปี

– กรณี ที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครอง จัดทำหนังสือ ให้ความยินยอม

– มีที่อยู่อาศัย หรือ ที่ทำงาน ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้ง่าย

– ต้องไม่เป็น ลูกจ้าง พนักงาน ของธนาคาร ออมสิน

– ต้องไม่เป็น ผู้กู้สินเชื่อ พัฒนาองค์กรชุมชน

การชำระคืนเงินกู้

เงินกู้ระยะสั้น :

ให้มีการทบทวน วงเงินทุกปี

เงินกู้ระยะยาว :

– วงเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
– วงเงิน 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 5 ปี
– วงเงิน 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ได้ ไม่เกิน 8 ปี