กรุงไทย Smart money ให้ยืม 50,000 ผ่อนเดือนละ 1,324 บ.

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไป จึงจะสามารถทำสินเชื่อผ่านได้ และสำหรับกลุ่มราชการ และรัฐวิสาหกิจ ก็สามารถสมัครใช้บริการได้เช่นกัน

จุ ดที่น่าสนใ จของสินเ ชื่อ Smart Money

 • ว งเงินสูงสุด 5 เท่าข องรายได้ แต่ไม่เกิ น 1 ล้านบาท
 • ไ ม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไ ทยก็ทำได้ เพียงมีรายไ ด้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • กู้ง่ าย ไม่ต้องมีหลักป ระกัน หรือคนค้ำป ระกัน

งเ งินที่กู้

 • เงิ นเดือน 30,000 บาท กู้ 50,000 บาท ผ่อ นยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนล ะ 1,324 บาทเท่านั้น
 • เงินเดื อน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ผ่ อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 2,649 บา ทเท่านั้น

คุ ณสมบัติผู้กู้

 • โด ยจะต้อ งเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรา ยได้ต่อเดือนขั้ นต่ำ 30,000 บาท
 • ผู้กู้ต้ องมีอายุงา นไม่น้อยก ว่า 1 ปี
 • ก รณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรา ยได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้า นมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ต้อ งไม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเงิน ไม่มีห นี้สินล้นพ้นตัว

วิธีสมั ครสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อ มใช้จากธนาคารกรุ งไทย

วิธีส มัครสินเชื่อกรุงไทย Smartmoney ดอกเ บี้ยถูก ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบั ญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้

ท่ านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธ นาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center โทร. 02 111 1111

อัต ราดอกเบี้ ย

 • วิธีส มัครสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus จ าก ธนาคารกรุงไทยวงเงิน 1 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้ องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ก รณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ อัต ราดอกเบี้ ย 20% ต่อปี
 • ก รณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่ อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่ อปี

เอ กสารปร ะกอบก ารสมัคร

 • สำเ นาบัตรประจำตั วประชาช น
 • สำเ นาทะเบีย นบ้าน
 • บั ตรประจำตัวพ นักงาน (ถ้ามี)
 • ต้ นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงิ นเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่ นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 • Statement
 • บุ คคลทั่วไปที่มีรายได้ปร ะจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากก ว่า 3 เดือน
 • เจ้าขอ งร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเ นินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดท ะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 • เอกสา รใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่ อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดี ยวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

วิธีชำร ะเงินกู้

 • สาข าธนาคา ร
 • Krungthai NEXT/Internet Banking
 • ตู้ ATM

ข้อสำคัญที่ต้องระวัง

 • กา รทำประกันชีวิตเพื่อคุ้ม ครองวงเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อกำรพิ จ ารณาอนุมัติสินเชื่อ
 • ดอ กเบี้ยเงินกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลู กค้ำได้รับเงินกู้
 • หา กผิ ดนัดชำระ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสู งสุดกรณีผิดนัดชำระห นี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และมีค่าใช้จ่ายในกำรติดตามทว งถามให้ชาระห นี้เพิ่ม
 • ลูกค้ำค วรทำความเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และเ งื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นข อสินเชื่อ
 • ห ากมีข้อสงสัยสามารถส อบถามเจ้าหน้ าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/24